Algemene bepalingen 

Artikel 1 

 1. De vereniging genaamd: “Wieler Vereniging Gestel “, hierna verder te noemen de vereniging, is bij notariële akte opgericht op 11-11-2022 en is gevestigd te Sint-Michielsgestel
 2. Het huishoudelijke reglement is van toepassing in samenhang met de statuten van de Vereniging. 
 3. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). 

Leden 

Artikel 2 

De vereniging bestaat uit: 

  • Leden
  • Leden van verdienste
  • Ereleden
  • Donateurs
 • Leden zijn natuurlijke personen die zich daartoe bij het bestuur van de vereniging hebben aangemeld en zijn ingeschreven en de leeftijd van tenminste achttien jaar hebben bereikt; 
 • Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten bij de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd. Zij zijn vrijgesteld van hun contributieplicht maar hebben dezelfde rechten en plichten als de gewone leden. 
 • Ereleden zijn zij die zich jegens de vereniging of de fietstoersport in het algemeen, uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe, op voordracht van het bestuur van de vereniging of ten minste tien leden van de vereniging, door de leden vergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte geldige stemmen, zijn benoemd. Zij zijn vrijgesteld van hun contributieplicht maar hebben dezelfde rechten en plichten als de overige leden.  
 • Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bij het bestuur van de vereniging hebben aangemeld en zich ten opzichte van de vereniging hebben verplicht om jaarlijks een toegezegde bijdrage of een gift ineens te betalen. Zij hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die aan hen bij de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.

Artikel 3 

Alle leden zijn contributie plichtig. De verschuldigde contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld. 

Artikel 4 

Het lidmaatschap vangt aan door het invullen en ondertekenen van een door de secretaris verstrekt aanmeldingsformulier. Van de aanmelding wordt mededeling gedaan in het verenigingsorgaan. Het bestuur draagt er zorg voor dat het nieuwe lid wordt aangemeld bij de NTFU 

Artikel 5 

Het lidmaatschap eindigt door: 

 • overlijden; 
 • schriftelijke opzegging van een lid aan de secretaris van de vereniging, tenminste een  volle kalendermaand voor het nieuwe kalenderjaar. 
 • opzegging en ontzetting door de vereniging na een daartoe genomen besluit van de ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt genomen zoals in de statuten is bepaald.  

 

Artikel 6 

Alle leden hebben de volgende rechten en plichten: 

 1. Bij toetreding als lid hebben zij recht op een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement. 
 2. Zij hebben het recht deel te nemen aan de besluitvorming in de ledenvergadering. 
 3. Zij hebben het recht van vrije toegang tot tochten en bijeenkomsten die door de vereniging zijn georganiseerd, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald. 
 4. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen, waarop het bestuur gehouden is deze zo spoedig mogelijk te (doen) behandelen of te (doen) onderzoeken en van haar bevindingen verslag te doen aan het lid dat het voorstel, klacht of wens heeft ingediend. 
 5. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie. 
 6. Zij hebben de plicht om tijdig wijzigingen in van hun e-mailaccount en van hun woonadres door te geven. 
 7. Zij hebben de plicht tot naleven van de reglementen evenals van de door of namens het bestuur gegeven richtlijnen, naast de voorschriften van de NFTU. 
 8. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij naar vermogen zullen bijdragen in het vrijwilligerswerk binnen de vereniging. 

 

De organisatie 

Artikel 7 

Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering uit haar midden benoemd. Het bestuur benoemt uit haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester.  Dit alles volgens artikel 13 van de Statuten. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur en worden voor drie jaar benoemd. Voor de overige bestuursleden geldt een benoemingstermijn van twee jaar. Het bestuur stelt ten behoeve van de onderlinge taakverdeling functieprofielen vast van de diverse bestuursleden en maakt zelf een rooster van aftreden op. Het bestuur heeft de leiding in alle zaken die de vereniging aangaan en het ziet toe op de naleving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Het bestuur behartigt alle belangen, rechten en plichten van de vereniging en legt daarover verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. 

Artikel 8 

De voorzitter van het bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging in alle contacten. De voorzitter houdt toezicht op het verenigingsleven, ziet toe op de juiste taakverdeling en fungeert bij alle officiële vertegenwoordigingen als woordvoerder, tenzij deze taak aan een ander is overgedragen. De voorzitter leidt alle vergaderingen en ziet  erop toe dat alle door de algemene ledenvergadering genomen besluiten op de juiste wijze worden uitgevoerd. 

Artikel 9 

De secretaris is verantwoordelijk voor het voorbereiden van en de vastlegging van alle vergaderingen die binnen de vereniging plaatshebben. De secretaris is verantwoordelijk voor de samenstelling (mede ten behoeve van de algemene ledenvergadering) van een jaarverslag en houdt het verenigingsarchief bij.  De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en de bij het secretariaat binnengekomen bescheiden. De secretaris is gerechtigd alle correspondentie namens het Dagelijks Bestuur te ondertekenen. 

Artikel 10 

De penningmeester is belast met de financiën van de vereniging. De penningmeester verzorgt een financiële rapportage binnen het bestuur en maakt jaarlijks de jaarrekening op. Op een jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt hij/zij verslag uit van het gevoerde financiële beheer. De jaarrekening wordt door een commissie, die door de algemene ledenvergadering wordt benoemd, nagezien. Deze kascommissie is bevoegd de algemene ledenvergadering te adviseren om het bestuur al dan niet te déchargeren voor het gevoerde financiële beleid. 

Artikel 11 

De overige bestuursleden staan het Dagelijks Bestuur bij in hun werkzaamheden en hebben het recht voorstellen in te dienen die verband houden met het doel van de verenging. Het bestuur komt zo vaak bijeen als zij voor de goede uitoefening van haar taken noodzakelijk acht.  

Artikel 12 

Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd indien niet minstens de helft van het aantal bestuursleden ter vergadering aanwezig is. Zij heeft het recht de algemene ledenvergadering voor stellen te doen omtrent kandidaten voor vacante posities binnen het bestuur.

Artikel 13 

Het bestuur kan naar eigen goeddunken commissies instellen en deze te allen tijde ontbinden. Het bestuur stelt daarbij de taken en de bevoegdheden van de commissies vast. 

Artikel 14  

In gevallen waarin het reglement niet voorziet en onder bijzondere omstandigheden is het bestuur gerechtigd, zo nodig zonder nadere goedkeuring van de algemene ledenvergadering, de vereiste beslissingen te nemen. 

Artikel 15 

Tijdens de vergadering van de algemene ledenvergadering heeft ieder lid het recht voorstellen in te brengen en deel te nemen aan de besluitvorming, alles op de wijze zoals in de Statuten van de vereniging is bepaald. De door een algemene ledenvergadering genomen besluiten zijn voor de hele vereniging bindend. Het bestuur is gehouden tot een goede uitvoering van die besluiten. 

Financiën 

Artikel 16

De financiën van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, bijdragen van donateurs en begunstigers, schenkingen en andere ontvangsten. 

Artikel 17 

De contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering, op een daartoe strekkend voorstel van het bestuur, vastgesteld. Deze contributie is jaarlijks bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt als beëindigd beschouwd indien artikel 5 van dit reglement van toepassing is. De contributie wordt in beginsel bij vooruitbetaling en middels een (na een door het lid daarvoor verstrekte machtiging) automatische incasso geïnd tenzij voor dit laatste een ontheffing is verleend. 

Artikel 18  

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten van clubactiviteiten die door leden spontaan worden opgezet, dient de penningmeester te worden benaderd. Deze zal in samenspraak met het bestuur uitsluitsel geven of eventueel tot welk bedrag daarvoor beschikbaar is. 

Artikel 19

Website 

Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur beschikt de vereniging over een eigen website waarop informatie over de vereniging en haar activiteiten wordt verschaft. 

Slotbepalingen 

Artikel 20  

Alle leden die in verenigingsverband aan een clubrit deelnemen, worden geacht een fietshelm en het clubtenue te dragen en kennis te nemen van het Veiligheidsprotocol van de vereniging waarin tevens de NTFU-gedragscode voor toerfietsen op de weg is opgenomen.

Artikel 21 

Leden en donateurs zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en gezondheid. De vereniging is niet aansprakelijk voor letsel aan personen of schade aan fietsen of ander materiaal, ontstaan tijdens de deelname of het vervoer van en naar toertochten of andere in clubverband bezochte activiteiten. 

Artikel 22 

De bestuur draagt zorg voor het naleven en actualiseren van de binnen de vereniging vastgestelde protocollen.

Artikel 23 

Wijzigingen in dit reglement vinden plaats indien de algemene ledenvergadering hiertoe besluit. Daartoe moet het voorstel op de agenda van de betreffen algemene ledenvergadering worden vermeld, en het besluit moet tenminste door 2/3 van het aantal op de vergadering aanwezige stemgerechtigde leden worden bekrachtigd.

Huishoudelijk Reglement