AVG

WVGestel (per Juni 2022)

PRIVACY POLICY

Wij zijn Wieler Vereniging Gestel (WVGestel) en hechten veel waarde aan jouw privacy en hebben voor de uitvoering van onze taken en doelen (soms) jouw persoonsgegevens nodig.

Onze privacy policy is er op gericht om jou te informeren en uitleg te geven over welke persoonsgegevens wij gebruiken en hoe wij deze persoonsgegevens opslaan, beschermen en verwerken.

Deze ‘policy’ is van toepassing op onze website www.wvgestel.nl (de Website) en de zogenaamde ‘social media’ (Facebook, WhatsApp en Instagram), die wij gebruiken om onze activiteiten, evenementen en andere, vereniging gerelateerde zaken, aan onze leden te communiceren.

Wij behandelen jouw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – de Relevante Wetgeving).

MINDERJARIG

Ben je jonger dan 16 jaar, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

PERSOONSGEGEVENS

Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden.

Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. In deze privacy policy worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens verwoord met het begrip “verwerken”.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens

Wij hebben de volgende persoonsgegevens vastgesteld die wij van jou verzamelen:
– voornaam
– tussenvoegsel
– achternaam
– leeftijd
– geboortedatum
– adres
– woonplaats
– telefoonnummer
– e-mail adres
– afbeelding
– betaalgegevens
– geboorteland

Op basis waarvan mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

– Het verwerken van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de overeenkomst die wij met jou aangaan/zijn aangegaan.
– Voor het gebruik van afbeeldingen van jou vragen wij jouw uitdrukkelijke toestemming. Het verstrekken van deze gegevens is voor jou verplicht.

Op het moment dat jij jouw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, heeft dat tot gevolg dat wij jouw lidmaatschap niet kunnen accepteren.

Dit zijn onze doelen voor het verzamelen van jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens verwerken wij niet zomaar en mogen wij slechts doen voor bepaalde doelen. De doelen waarvoor wij jouw persoonsgegevens willen verwerken zijn:
– ledenadministratie
– nieuwsbrief
– het plaatsen van content op Social Media

Jouw persoonsgegevens worden gedeeld met?

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Indien wij persoonsgegevens aan derden verstrekken dan doen wij dit omdat dit nodig is voor de uitvoering van het door jou afgesloten lidmaatschap of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met deze partijen spreken wij af dat ze jouw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen de persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor wij de persoonsgegevens van jou hebben gekregen. Wij delen jouw persoonsgegevens met onze ledenadministratie en onze sponsors.

WVGestel is aangsloten bij NTFU (www.ntfu.nl) waarmee wij persoonsgegevens delen voor leden administratie. Kijk voor de AVG bepalingen van NTFU op: https://www.ntfu.nl/home/privacy-statement

Beveiliging

WVGestel verwerkt persoonsgegevens. Hierbij zal WVGestel zeer zorgvuldig omgaan met deze gegevens en er zorg voor dragen dat deze gegevens veilig worden verwerkt en opgeslagen.

Om onze leden op de hoogte te houden van belangrijke gebeurtenissen en of activiteiten, maakt wij gebruik van Social Media apps, email en wellicht ook nieuwsbrieven. Wij maken hierbij gebruik van verschillende en algemeen geaccepteerde services zoals WhatsApp, Instagram, Outlook Mail, en andere diensten. Iedere service zal heeft zijn eigen beveiligingsverantwoordelijkheden. Indien er bij een van deze services een data-lek ontstaat zullen wij betrokken personen hiervan direct op de hoogte brengen en waar nodig onze systemen aanpassen.

Bewaartermijn

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan wij ze nodig hebben voor de doelen die wij hierboven in onze privacy policy hebben omschreven. Na verval van dit doel en of de noodzaak om nog langer jouw persoonsgegevens te verwerken (voor dit doel),  zullen wij jouw persoonsgegevens vernietigen en of verwijderen. Wij bewaren jouw gegevens gedurende het gehele lidmaatschap.

Uiteraard heb je te allen tijde het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage in de door ons bewaarde persoonsgegevens. Daarnaast kun je ons te allen tijde verzoeken tot de verwijdering van alle dan wel een deel van de door ons bewaarde persoonsgegevens. Wij zullen jouw binnen twee weken na ontvangst van je verzoek informeren en inzage verschaffen in de bewaarde persoonsgegevens en je vraag tot verwijdering verwerken.

Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te raadplegen.

Wijziging van de privacy policy

WVGestel is gerechtigd om deze privacy policy aan te passen, zonder voorafgaande (schriftelijke) updates. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij hier melding van maken bij onze leden middels het bij ons geregistreerde e-mailadres.

Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

De persoonsgegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:
• Je mag ons vragen om inzage in jouw persoonsgegevens;
• Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissen van jouw persoonsgegevens;
• Je mag ons vragen om een kopie van jouw persoonsgegevens;
• Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
• Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken;
• Je mag jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we jouw persoonsgegevens niet meer verwerken.

fotomateriaal / filmmateriaal

Tijdens evenementen en activiteiten van WVGestel kan er beeldmateriaal (foto/film) gemaakt worden welke op Website en of Social Media gepubliceerd kunnen worden.

Het doel van deze publicaties heeft te allen tijde een journalistiek doel en dergelijk materiaal kan dus zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming worden geplaatst.

Een betrokken persoon (persoon die op het gepubliceerde materiaal zichtbaar is) kan WVGestel schriftelijk verzoeken het materiaal in kwestie te verwijderen. WVGestel zal dergelijke verzoeken beoordelen en waar mogelijk het materiaal verwijderen.

Vragen omtrent AVG/Persoonsgegevens

Bij vragen, opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande contact gegevens:

contact@wvgestel.nl

Contact Us

 

AVG